Usermod 修改用户所属的组

可用于将一个用户添加到另一个用户组中。

如果希望将yuchenghu用户添加到root用户组中:
[[email protected] root]# usermod -G yuchenghu,dba,oinstall,root yuchenghu
[[email protected] root]# id yuchenghu
uid=500(yuchenghu) gid=500(yuchenghu) groups=500(yuchenghu),0(root),501(oinstall),502(dba)
[[email protected] root]#
[attach]48[/attach]