PHP函数:ksort()

ksort
将数组的元素依索引排序。

语法: void ksort(array array);

返回值: 无

函数种类: 资料处理

内容说明

本函数将数组中的元素依索引排序,排序后的索引和值仍然对应。

使用范例

<? $fruits = array("d"=>"lemon","a"=>"orange","b"=>"banana","c"=>"apple"); ksort($fruits); for(reset($fruits); $key = key($fruits); next($fruits)) { echo "fruits[$key] = ".$fruits[$key]."\n"; } ?>

上面的例子,返回的资料为
fruits[a ] = orange
fruits[b ] = banana
fruits[c ] = apple
fruits[d ] = lemon