JavaScript 数值类型 - 整型和浮点数值

JavaScript 允许使用整数类型和浮点类型两种数值,其中整数类型包含正整数、0 和负整数;而浮点数则可以是包含小数点的实数,也可以是用科学计数法表示的实数,例如:var age = 32; //整数型 var num = 32.18; //包含小数点的浮点型 var num = 3.7E-2; //科学计数法表示的浮点型