JavaScript 字符串 split() 拆分方法

实例

将字符串按照拆分字符拆分到数组中

var str = "How are you doing today?"; var res = str.split(" ");

上面的运算方法将会将字符串拆分为数组:

How,are,you,doing,today?

如果要都使用逗号作为拆分符号的句法为:

var res = str.split(",");