Flatten Nested Arrays(展平嵌套数组)

这个题目是在一个公司现场面谈的时候的一个题目。虽然对这种找工作上来就做题目的现象比较反感。
但是大环境如此,也只能被蹂躏了。
中文描述 题目要求比较简单:[1,2,[3],[[4]],5,6] -> [1,2,3,4,5,6]
就是数组中嵌套数组,考察一个数组[1,2,[3],[[4]],5,6]。 你怎么能够输出 1,2,3,4,5,6(并不要求按照顺序输出)。
这里是一个嵌套数组,你需要将这个数组中的值全部取出来。

思路和点评 不清楚其他语言中这个数据结构怎么存储,我假设的是在 Java 中存储的对象。
可以采用队列的方式来实现,例如,在 Java 中存储了整数,1, 2, 对象,[3] 为一个数组对象。
你可以先遍历一次 List,将所有的 List 的对象都压入队列中,然后进行出队。
在出队时候,判断对象是否为整数对象,如果是整数对象,就输出,如果不是整数对象,然后将数组对象继续进行遍历,然后压入队列,然后再出队。
在这里讨论的问题比较多,还有 [[[2]5]] 这种多层嵌套的问题。
经过网站上的考古,这里有 2 个方法可以更快的实现。1 是递归的方法,2 是 利用 Java 8 的 Stream 特性。
在写测试代码之前,你需要明白下数据结构的定义,要不然你没有办法测试。在 Java 中你可以定义为对象数组,如下:
Object[] array = { 1, 2, new Object[] { 3, 4, new Object[] { 5, new Object[] { new Object[] { 6 } } }, 7 }, 8, 9, 10 };
然后可以利用递归,在对对象数组进行遍历的时候,如果你遇到了对象,那么你需要再次调用你的方法,对对象中的内容进行遍历,如果这个时候已经没有对象了,可以返回第二层遍历的结果,并且插入到上层 List 列表中。
如果你使用的 Java 8 的 Stream,你需要对 Stream 的使用和方法比较了解才可以。这里也涉及到了递归,只是写法有点不同罢了。
还有一个更加简单粗暴的方法,当然我不认为这个方法是出题人希望考察的目标,在 Java 中你可以将数组直接转换成 String 字符串进行输出,比如说上面的对象队列,你可以转换为: [1, 2, [3, 4, [5, [[6]]], 7], 8, 9, 10] 字符串进行输出,然后使用 Java 的 Split 函数,进行按照逗号拆分后,然后将多余 [ 和 ] 符号去掉,然后再将内容重新放回 List。 这个有点简单粗暴,但是也一样能够达到目的。

源代码 源代码和有关代码的更新请访问 GitHub:

测试类请参考:

代码思路请参考:

package com.ossez.codebank.interview.tests;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Stream;

import org.junit.Test;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * PillPack
 * 
 * <pre>
 * https://www.cwiki.us/display/ITCLASSIFICATION/Flatten+Nested+Arrays
 * </pre>
 * 
 * @author YuCheng
 *
 */
public class PillPackTest {

    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(PillPackTest.class);

    List<Integer> returnList = new ArrayList<Integer>();

    /**
     * https://www.cwiki.us/display/ITCLASSIFICATION/Flatten+Nested+Arrays
     * 
     * FlattenNestedArrays
     */
    @Test
    public void testFlattenNestedArrays() {
        logger.debug("Test FlattenNestedArrays");

        Object[] array = { 1, 2, new Object[] { 3, 4, new Object[] { 5, new Object[] { new Object[] { 6 } } }, 7 }, 8, 9, 10 };
        logger.debug("LOOP: {} - > {}", Arrays.deepToString(array), Arrays.toString(loopFlatten(array)));

        logger.debug("Java 8: {} - > {}", Arrays.deepToString(array), Arrays.toString(java8Flatten(array).toArray()));

    }

    /**
     * Loop And Recursive
     * 
     * @param inputArray
     * @return
     * @throws IllegalArgumentException
     */
    private static Integer[] loopFlatten(Object[] inputArray) throws IllegalArgumentException {
        // NULL CHECK
        if (inputArray == null)
            return null;

        List<Integer> flatList = new ArrayList<Integer>();

        for (Object element : inputArray) {
            if (element instanceof Integer) {
                flatList.add((Integer) element);
            } else if (element instanceof Object[]) {
                // Recursive
                flatList.addAll(Arrays.asList(loopFlatten((Object[]) element)));
            } else {
                throw new IllegalArgumentException("Input must be an array of Integers or nested arrays of Integers");
            }
        }
        return flatList.toArray(new Integer[flatList.size()]);
    }

    /**
     * Java 8 Stream to Flatten array.
     * 
     * @param array
     * @return
     */
    private static Stream<Object> java8Flatten(Object[] array) {
        // int[] flatInt = java8Flatten(array).mapToInt(Integer.class::cast).toArray();
        return Arrays.stream(array).flatMap(o -> o instanceof Object[] ? java8Flatten((Object[]) o) : Stream.of(o));

    }

}

测试结果 上面程序的测试结果如下:
2018/12/27 13:39:22 DEBUG [com.ossez.codebank.interview.tests.PillPackTest] - Test FlattenNestedArrays
2018/12/27 13:39:22 DEBUG [com.ossez.codebank.interview.tests.PillPackTest] - LOOP: [1, 2, [3, 4, [5, [[6]]], 7], 8, 9, 10] - > [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
2018/12/27 13:39:22 DEBUG [com.ossez.codebank.interview.tests.PillPackTest] - Java 8: [1, 2, [3, 4, [5, [[6]]], 7], 8, 9, 10] - > [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]