Confluence 为一个锚点新建一个链接

[p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]你可以使用下面的方式链接到一个锚点:[/color][/font][/p][list]
[][font=微软雅黑]在 Confluence 站点中的页面。这个链接可以在和 锚点同一个页面中创建,也可以在同一个空间的其他页面中创建,或者 Confluence 站点的其他页面(不在同一个空间中)。[/font]
[
][font=微软雅黑]其他 Web 页面或者其他 Confluence 站点,需要使用特殊的 URL 格式。
[/font]
[/list][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]为了链接在 Confluence 同一个站点中的锚点[/color][/font][/p][list=1]
[][font=微软雅黑]选择一些文本或者位置,这个地方是你希望插入链接的地方。[/font]
[
][font=微软雅黑]在工具栏中选择 链接(Link)或者使用快捷键 (Ctrl+K)。[/font]
[][align=left][font=微软雅黑]选择 高级选项(Advanced )然后输入锚点的名称,可用的锚点名称,请参考下表中的说明。[/font][/align][font=微软雅黑][td][/font][table]
[tr][td][align=left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]锚点位置[/color][/font][font=微软雅黑]
[/font][/align][/td][td][align=left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]链接到锚点的句法[/color][/font][font=微软雅黑]
[/font][/align][/td][td][align=left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]示例[/color][/font][font=微软雅黑]
[/font][/align][/td][/tr]
[tr][td][align=left][font=微软雅黑]同一个页面[/font][/align][/td][td][align=left][font=微软雅黑]#anchor name[/font][/align][/td][td][align=left][align=left][font=微软雅黑]#bottom[/font][/align][align=left][font=微软雅黑]#important information[/font][/align][/align][/td][/tr]
[tr][td][align=left][font=微软雅黑]同一个空间的页面[/font][/align][/td][td][align=left][font=微软雅黑]page name#anchor name[/font][/align][/td][td][align=left][align=left][font=微软雅黑]My page#bottom[/font][/align][align=left][font=微软雅黑]My page#important information[/font][/align][/align][/td][/tr]
[tr][td][align=left][font=微软雅黑]不同空间的页面[/font][/align][/td][td][align=left][font=微软雅黑][color=#3b73af]spacekey:page[/color][/font][font=微软雅黑] name#anchor name[/font][/align][/td][td][align=left][align=left][font=微软雅黑]DOC:My page#bottom[/font][/align][align=left][font=微软雅黑]DOC:My page#important information[/font][/align][/align][/td][/tr]
[/table][font=微软雅黑]
[/font][align=left][font=微软雅黑]锚点的名称是大小写敏感的。在为锚点创建连接的时候,你必须使用与锚点宏中名称大小写一致的名称。[/font][/align]
[
][font=微软雅黑]输入或者修改 链接文本( Link Text)这个部分的内容是会在页面中显示的。如果这个地方你不输入任何内容,那么本页面的名字或者 URL 将会在这里被使用。[/font]
[][font=微软雅黑]选择 插入(Insert)
[/font]
[/list][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]屏幕截图:链接对话框中的高级选项 (‘Advanced’ )。[/color][/font][/p][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)][/color][/font][/p][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]为了链接到其他页面的锚点或者 Confluence 站点以外的锚点:[/color][/font][/p][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]使用下面的完整 URL 格式:[/color][/font][/p][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]
[/color][/font][/p][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)][table]
[tr][td][align=left][color=rgb(51, 51, 51)][align=left]链接句法
[/align][/color]
[/align][/td][td][align=left][color=rgb(51, 51, 51)]示例[/color]
[/align][/td][/tr]
[tr][td][align=left][align=left][color=#3b73af][url=http://myconfluence.com/display/spacekey/pagename#pagename-anchorname]http://myconfluence.com/display/spacekey/pagename#pagename-anchorname[/url][/color][/align][/align][/td][td][align=left][align=left][color=#3b73af][url=http://myconfluence.com/display/DOCS/My+page#Mypage-bottom]http://myconfluence.com/display/DOCS/My+page#Mypage-bottom[/url][/color][/align][align=left][color=#3b73af][url=http://myconfluence.com/display/DOCS/My+page#Mypage-importantinformation]http://myconfluence.com/display/DOCS/My+page#Mypage-importantinformation[/url][/color][/align][/align][/td][/tr]
[/table][/color][/font][font=微软雅黑]
[/font][p=20, null, left][font=微软雅黑][color=rgb(51, 51, 51)]有关完整 URL 的说明:[/color][/font][/p][list]
[
][font=微软雅黑]页面的名字将会在 URL 中的 # 符合后面重复。第二次出现的名字将会合并成一个单词,所有的字符中间的空格将会被删除。[/font]
[][font=微软雅黑]在页面名称和锚点名称中间使用连字符(-)进行连接。[/font]
[
][font=微软雅黑]锚点名称在完整 URL 中是作为一个单词出现的,锚点名称中的所有空格也会被删除。[/font]
[*][font=微软雅黑]锚点名称是大小写敏感的。在为锚点创建连接的时候,你必须使用与锚点宏中名称大小写一致的名称。
[/font]
[/list][font=微软雅黑]
[/font]

来源:[url]http://cwiki.ossez.com/pages/viewpage.action?pageId=2393197[/url]